با برگزاری نشست غیررسمی سه جانبه بین نیکوس کریستودولیدس رئیس جمهور جدید جزیره قبرس در سال 2023، ارسین تاتار رئیس جمهور قبرس شمالی و کالین استوارت نماینده سازمان ملل در جزیره قبرس، تمام طرف ها آمدگی خود را برای ادامه و شروع مجدد مذاکرات صلح جزیره قبرس اعلام نمودند. همچنین نیکوس کریستودولیدس ضمن تسلیت به ترک های جزیره درخصوص زلزله مرگبار ترکیه، در خصوص همکاری در زمینه های بهداشت، فرهنگ و میراث فرهنگی اعلام آمادگی نمودند.