رای جدید کابینه

دولت سه حزبی UBP-DP-YDP با نخست وزیری اونال اوستل از پارلمان قبرس شمالی رای اعتماد گرفت. ۲۹ رای مثبت، ۲۰ رای منفی و با احتساب یک فرد از حزب مخالف که مرخصی بود.