بخشنامه بیمه ایرانیان


درباره بخشنامه بیمه ایرانیان خارج از کشور در سال ۲۰۲۳


در اجرای بند "3" یک هزار وچهارصد و هشتادمین جلسه هیأت مدیره سازمان مورخ 20‏/1‏/93 و در راستای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به ایرانیان خارج از کشور که امکان حضور در ایران و انعقاد قرارداد بیمه با آنان میسر نمی‌باشد و در این خصوص صرفاً از طریق وکیل خود اقدام می نمایند، به پیوست تصویر آئین نامه بیمه ایرانیان خارج از کشور ارسال و توجه کلیه واحد های اجرائی را به موارد ذیل جلب می نماید :

مشمولین :

1- کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل در فعالیت های مختلف و یا غیر شاغل خارج از کشور که فاقد نظام بیمه ای نزد سایر صندوقها و سازمان تأمین اجتماعی می باشند .

شرایط پذیرش درخواست :

2- حداکثر سن پذیرش تقاضا برای مردان و زنان در زمان ثبت تقاضا 50 سال تمام می باشد .

3- چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد ، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود .

4- پذیرش درخواست آن عده از متقاضیانی که قبل از تاریخ ارائه تقاضا حداقل دارای 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه می باشند از اعمال شرایط سنی مقرر معاف خواهند بود .

5- حداقل سن متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا 18 سال تمام شمسی بوده مگر اینکه گواهی رشد از مراجع ذیصلاح  ارائه شود. 

نحوه ارائه تقاضا و ضوابط انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه :

6- ارائه درخواست مطابق فرم پیوست شماره "1" توسط متقاضی و یا وکیل قانونی وی و ثبت آن در دبیر خانه شعبه صورت می پذیرد .

7- وکیل متقاضی با  ارائه وکالتنامه قانونی ( تنظیمی در دفتر اسناد رسمی کشور ) و  یا  وکالتنامه ای که به تأئید  نمایندگی سیاسی ، کنسولگری و یا وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متقاضی رسیده باشد، می تواند نسبت به ارائه تقاضا ، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام نماید .

8- واحد اجرائی مربوطه موظف است  حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه شعبه، استحقاق یا عدم استحقاق متقاضی را بررسی و نتیجه را طبق فرم های پیوست شماره "2 و 3" حسب مورد به وکیل قانونی وی اعلام و وکیل نیز می بایست ظرف مدت یکماه نسبت به امضاء قرارداد برابر فرم پیوست شماره "4" و پرداخت    حق بیمه متعلقه اقدام نماید .

تذکر : چنانچه بنا به عللی سه ماه مهلت مقرر (دو ماه واحد اجرایی و یکماه متقاضی) سپری گردد، شروع امر بیمه منوط به تسلیم درخواست مجدد و رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود

نرخ پرداخت حق بیمه و حمایت های بیمه ای :

9- مشمولین این آئین نامه با پرداخت حق بیمه مقرر می توانند به   ترتیب زیر از تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 و تغییرات بعدی آن در داخل ایران برخور دار گردند :

الف – بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ حق بیمه 16%

ب‏- بیمه بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بیمه 20%

10‏-پرداخت دو درصد (2%) حق بیمه مربوط به حمایت های موضوع بند های "الف" یا "ب" و نیز یک درصد (1%)   حق بیمه سهم درمان (جمعاً سه درصد) بر اساس ماده 28 قانون تأمین اجتماعی به عهده دولت خواهد بود .

11‏-برخور داری بیمه شدگان از مستمری بازنشستگی ، از کارافتادگی ، فوت و درمان حسب شرایط مقرردر قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود .

12‏-پرداخت وسائل کمک پزشکی (پروتز و ارتز ) وهزینه کفن و دفن به این قبیل از بیمه شدگان درصورت دارا بودن حمایت درمانی در زمان ارائه درخواست بهره مندی از تعهدات مذکور با رعایت کلیه شرایط قانونی بلامانع بوده و ارائه سایر تعهدات کوتاه مدت با توجه به تعاریف مندرج در قانون تأمین اجتماعی موضوعیت نخواهد داشت . 

نحوه انجام معاینه پزشکی:

13‏-کلیه متقاضیان  بیمه بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت با نرخ 20 %( 18% سهم  بیمه شده +2% سهم دولت ) می بایست بدواً با هزینه شخص متقاضی مورد معاینه پزشکی قرار گیرند و چنانچه ازکار افتاده کلی شناخته شوند، تنها می توانند در قبال حمایت های بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ 16% ( 14% سهم بیمه شده + 2% سهم دولت ) مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد قرار گیرند .

تذکر : در مواردی که متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان باشد، در صورت احراز شرایط مقرر در بخشنامه شماره 13200‏/92‏/1000 مورخ 28‏/12‏/92 از انجام معاینات پزشکی بدو قرارداد معاف خواهد بود.

14‏-با توجه به توافقات بعمل آمده فی مابین این سازمان و وزارت امور خارجه  مقررگردیده است معاینه پزشکی متقاضیان برابر استانداردهای داخل کشور انجام پذیرد. بنابراین نمایندگی سیاسی ، کنسولگری و یا وابسته کار می بایست پس از احراز هویت متقاضی از طریق رؤیت شناسنامه ، کارت ملی و با الصاق یک قطعه عکس به فرم معاینه پزشکی ( طبق فرم پیوست شماره 5 ) وی را جهت انجام معاینه به پزشک معتمد(ترجیحاً پزشک متخصص داخلی)که مورد تأئید مراجع یادشده در خارج از کشور می باشد، معرفی و متقاضی نیز موظف است پس از انجام معاینات مربوطه، آن را ترجمه و بعد از تأئید نمایندگی سیاسی ، کنسولگری و یا وابسته کار نتیجه را  به انضمام کلیه مستندات پزشکی ( شامل مدارک کلینیکی و پاراکلینیکی) به داخل کشورارسال نماید. بدیهی است  مراجع مذکور ضمن توجیه پزشکان معتمد هماهنگی های لازم را در خصوص نحوه انجام معاینه پزشکی بعمل خواهند آورد .

‏15-واحد اجرائی ذیربط موظف است در اسرع وقت نتیجه معاینات و مدارک مربوطه را به کمیسیون پزشکی بیمه های خاص ارسال نماید و کمیسیون پزشکی مذکور نیز با بررسی دقیق مستندات در خصوص ازکارافتادگی یا عدم آن اظهار نظر و مراتب را به واحد اجرائی اعاده نماید.

16‏- به منظور وحدت رویه مقرر  می دارد نمونه فرم های خام معاینات پزشکی ترجمه شده به زبان انگلیسی در اختیار وزارت امور خارجه قرار گیرد  تا وزارتخانه یاد شده مراتب را به کلیه نمایندگی های سیاسی ، کنسولگری و یا وابسته کار جمهوری اسلامی ایران  در خارج از کشور ارسال نماید تا به متقاضیان تسلیم گردد.

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه :

17‏- مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که در تاریخ ارائه تقاضا کمتر از 5 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، به انتخاب وی بین 5‏/1 برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تاحداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود .

18‏- مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از 5 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین 360 روز قبل از ثبت تقاضا مشروط بر اینکه مبلغ مزبور از 5‏/1 برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در زمان تقاضا کمتر نباشد .

19‏-ازابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مصوبات شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می گردد، مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان افزایش می یابد در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه از 5‏/1 برابر حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نخواهد بود
موردی برای نمایش وجود ندارد.
دسته‌بندی