افزایش مجدد قبض برق در قبرس شمالی

افزایش مجدد قبض برق در قبرس شمالی از 4 june قبض برق ۳۰ درصد افزایش یافت

این افزایش در حالی هست که قعطی برق افزایش یافته