نکات مهم در ثبت درخواست در سامانه میخک

🔴 لطفاهنگام ثبت درخواست در سامانه میخک، به نکات ذیل توجه شود.


🔸 برای افراد زیر ۱۸ سال ابتدا باید با کد ملی و مشخصات شناسنامه ای  پدر یا مادر، وارد سامانه میخک شد و سپس برای فرزند زیر ۱۸ سال درخواست گذرنامه نمود.

🔸 نظر به اینکه سامانه میخک به پایگاه اطلاعاتی ثبت احوال متصل می باشد، لطفا؛ نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و تاریخ تولد را دقیق و مطابق با شناسنامه درج نمائید، تا مغایرت ایجاد نشود.


🔸 ایجاد فاصله بین اسامی ترکیبی نیز، موجب مغایرت می شود.


صحیح 👇🏾👇🏾👇🏾

محمدرضا


اشتباه 👇🏾👇🏾👇🏾

محمد  رضا

🔸 تاریخ تولد را بدون ممیز به ترتیب: ابتدا سال بعد ماه و سپس روز تولد را وارد نمائید.

مثال: 1350/02/03 را به صورت ذیل وارد نمائید.

13500203


🔸 نظر به اینکه متولدین سال ۱۳۶۸ و بعد از آن فقط شماره ملی دارند و فاقد شماره شناسنامه می باشند، لذا زمان ثبت درخواست در سامانه میخک برای این افراد (متولدین سال ۱۳۶۸ و بعد از آن) در محل شماره شناسنامه، باید "صفر" درج شود تا سيستم پيام مغایرت ندهد.


🔸 گذرنامه، شناسنامه، وکالتنامه و ....، بر اساس اطلاعات و مدارک بارگذاری شده توسط متقاضی در سامانه میخک، صادر می شود و عدم دقت در بارگذاری دقیق و با کیفیت مدارک و همچنین عدم دقت در تکمیل و درج اطلاعات، باعث ایجاد اشکال در صدور مدارک و تاخیر در انجام امور می شود.


سامانه میخک