قوانین قبرس شمالی

کلیه قوانین قبرس شمالی شامل :
قوانین ورود و خروج
قوانین خرید و فروش ملک
قوانین گرفتن اقامت  
قوانین ازدواج
قوانین رانندگی
قوانین دادگاهی
قوانین ثبت و تغییر سند
قوانین مالیاتی
قوانین احظار و صدور حکم