با توجه به ساخت جدید فرودگاه ارجان قیمت اتو پارکینگ این فرودگاه اعلام شد،با توجه به این نرخنامه که توسط بازرگانی فرودگاه اعلام شده برای خودرو سبک ساعتی ۷۰ و روزانه ۴۰۰  لیر میباشد، ولی نرخنامه دقیق تر بصورت زیر میباشد :