طبق توافقنامه صورت گرفته توسط دکتر مقتدایی، معاونت محترم بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران و دکتر امان رسولی ، دانشگاه خاور نزدیک (NEU) منوط به همکاری با دانشگاه ایران (IUMS) ، دانشگاه خاور نزدیگ مورد تایید وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.