با توجه به اینکه تمام خدمات کنسولی فقط در سفارت ترکیه و در شهر لفکوشا قبرس شمالی انجام میگرفت، برای تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان ترکیه و قبرس شمالی، کنسولی ترکیه در شهر ماگوسا افتتاح گردید. در حال حاضر فقط خدمات مربوط به اعلام آدرس، نمونه ثبت جمعیت، دریافت رمز دولتی الکترونیکی و درخواست سند سابقه کیفری توسط کنسولگری ترکیه در شهر ماگوسا ارائه میگردد و کسانی که در شهرهای ماگوسا، اسکله و مناطق اطراف قرار میگیرند، میتوانند با مراجعه به این کنسولگری از خدمات آن بهره مند گردند.     

آدرس: فاماگوستا، بلوار عصمت اینونو، پروژه Caddemm، بلوک شماره 5