قرار است به زودی اسم کشور قبرس شمالی تغییر پیدا کند و از کشور قبرس شمالی KKTC به دولت ترک قبرس KTD تغییر پیدا خواهد کرد.