پرداخت مالیات و معاینه فنی خودرو

🟣ماليات و معاينه فني خودرو خود را آنلاين پرداخت كنيد🟪توجه : در صورت بروز خطا در ابتداي شماره پاسپورت خود حرف Pرا بنويسيد


براي مثال ؛ اگر شماره پاسپورت شما بصورت زير است:

Z111111111

بصورت PZ111111111باشدبرای شروع وارد لینک زیر شوید

http://bub.gov.ct.tr